Co říkají klienti

„They support the new way of working 100%“

Areas of expertise

CARLTON Productivity’s client base represents companies across all industries and sectors in.  Our people have served a wide variety of industries. We emphasise that we are specialists in implementing performance improvements that boost your results and use a customised approach for each sector and functional department.

 

What our clients say

“I would recommend to anyone who is looking for improvement of the operational management of his organisation to have the courage to take a first step into a project with CARLTON. Based upon my extensive experience with other consultants I can clearly say that in the field of operational improvements this is the best I have seen until now.”

– Managing Director, CARLTON Productivity Client

 

“In January we decided to start a productivity improvement program with CARLTON Productivity, in order to further increase our competitiveness. After an analysis phase, the team of CARLTON Productivity demonstrated us very clearly our improvement potential concerning internal procedures, management systems and management skills and presented our management team a realistic program to realise these potentials.This proposal was first received by our management with a lot of scepticism, because of the amount of improvement potential and also because our organisation has a lot of past (and not only positive) experience with consultancy projects.Since the CARLTON Productivity team succeeded to convince us, that the improvement potential can be realised, we decided to take a first step. This also because CARLTON Productivity showed a lot of confidence by guaranteeing the cost of the program as a minimal level of improvement. Now we are able to say, we do not regret this first step.”

– Managing Director, CARLTON Productivity Client

 

“By now we can say, we already have an average productivity improvement in the direct costs of almost 15%. We have a significant improvement in the management and communications skills of our management, especially with the staff on the higher level and the co-workers that daily use the new management systems. It is amazing how these people accepted the new tools that were introduced to them by CARLTON Productivity, and how they “live” the new systems by daily reviewing the performances versus estimates and taking relevant actions. They simply would not be able to work without them anymore.”

– CEO, CARLTON Productivity Client

 

“To summarise my experience with CARLTON Productivity until now I can clearly say, the investment in working with CARLTON Productivity already paid itself back during the first year and the planned improvements according to the project schedule have been achieved. The management systems in the productive areas have been reworked together with our responsible people and our management has been trained in handling the new management systems in workshops and through individual coaching. CARLTON Productivity spend a major share of their time with us in dealing with our workers, foremen and shop managers out in the production areas, communicating the intentions, making sure they understood the purposes of the changes and motivating them to strictly apply the systems. This has not always been easy, and I would like to thank CARLTON Productivity for the professionalism, patience and the flexibility they demonstrated.”

– CEO, CARLTON Productivity Client

„100% podporují nový způsob práce“

Oblasti expertizy

Klientská základna CARLTON Productivity zastupuje společnosti napříč všemi průmyslovými odvětvími a sektory v.  Naši lidé sloužili v široké řadě průmyslových odvětví. Zdůrazňujeme, že jsme specialisté na implementaci vylepšení výkonu, která posílí vaše výsledky, a používáme přizpůsobený přístup pro každý sektor a funkční oddělení.

 

Co říkají naši klienti

„Každému, kdo hledá zlepšení provozního řízení své organizace, bych doporučil, aby měl odvahu udělat první krok do projektu s CARLTON. Na základě svých bohatých zkušeností s ostatními konzultanty mohu jednoznačně říci, že v oblasti provozních vylepšení je to to nejlepší, co jsem doposud viděl.“

– Výkonný ředitel, CARLTON Productivity Client

 

„V lednu jsme se rozhodli zahájit program zvyšování produktivity s CARLTON Productivity, abychom dále zvýšili naši konkurenceschopnost. Po fázi analýzy nám tým CARLTON Productivity velmi jasně demonstroval náš potenciál ke zlepšení v oblasti interních postupů, systémů řízení a manažerských dovedností a představil našemu manažerskému týmu realistický program k realizaci těchto potenciálů. Tento návrh byl poprvé přijat naším vedením s velkým množstvím skepse, kvůli množství potenciálu ke zlepšení a také proto, že naše organizace má mnoho minulých (a nejen pozitivních) zkušeností s poradenskými projekty. Protože nás tým CARLTON Productivity dokázal přesvědčit, že potenciál zlepšování lze realizovat rozhodl udělat první krok. To také proto, že společnost CARLTON Productivity projevila velkou důvěru tím, že zaručila náklady na program jako minimální úroveň zlepšení. Nyní můžeme říci, že tohoto prvního kroku nelitujeme.“

– Výkonný ředitel, CARLTON Productivity Client

 

„Nyní můžeme říci, že již máme průměrné zvýšení produktivity v přímých nákladech o téměř 15 %. Výrazně jsme se zlepšili v manažerských a komunikačních dovednostech našeho managementu, zejména s pracovníky na vyšší úrovni a spolupracovníky, kteří denně používají nové systémy řízení. Je úžasné, jak tito lidé přijali nové nástroje, které jim byly představeny společností CARLTON Productivity, a jak „žijí“ s novými systémy tím, že denně kontrolují výkon versus odhady a podnikají příslušné kroky. Bez nich by už prostě nemohli fungovat.“

– CEO, CARLTON Productivity Client

 

„Abych shrnul své dosavadní zkušenosti s CARLTON Productivity, mohu jednoznačně říci, že investice do spolupráce s CARLTON Productivity se vrátila již během prvního roku a bylo dosaženo plánovaných zlepšení podle harmonogramu projektu. Systémy řízení v produktivních oblastech byly přepracovány společně s našimi odpovědnými lidmi a naše vedení bylo vyškoleno v zacházení s novými systémy řízení na workshopech a prostřednictvím individuálního koučování. CARLTON Productivity s námi tráví podstatnou část svého času jednáním s našimi pracovníky, mistry a vedoucími obchodů ve výrobních oblastech, sdělováním záměrů, ujišťováním se, že pochopili účel změn a motivováním k přísnému uplatňování systémů. Nebylo to vždy snadné a rád bych poděkoval společnosti CARLTON Productivity za profesionalitu, trpělivost a flexibilitu, kterou prokázali.“

– CEO, CARLTON Productivity Client